motyw projekt7.3 gotowi niep

Gotowi na własną firmę

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Gotowi na własną firmę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

logo7.3 gotowi

 

Wartość projektu: 4 348 633,00 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 3 696 338,05 zł
Beneficjent: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
Czas trwania projektu: od 01.02.2020 r. do 31.10.2021 r.
Adres Biura Projektu:      Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

 znaki_strona_www.png

Projekt pt. „Gotowi na własną firmę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 4 211 876,35 PLN w tym:

- ze środków europejskich w kwocie: 3 696 338,05 PLN

- ze środków dotacji celowej w kwocie: 515 358,30 PLN

 

Grupa docelowa projektu

Grupa docelowa to 80 osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej spełniających następujące warunki:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo;
 • zamieszkujące województwo podkarpackie;
 • w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);
 • należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost liczby nowo tworzonych w województwie podkarpackim przedsiębiorstw o 70 trwałych mikroprzedsiębiorstw.
Cel osiągnięty zostanie do 31.10.2021 r.

Realizacja projektu i osiągnięcie jego celu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników odp. celu szczegółowego RPO WP 2014- 2020 poprzez:

 • utworzenie 70 nowych firm przez Uczestników/czki Projektu z woj. podkarpackiego oraz utworzenie nowych miejsc pracy, a poprzez to poprawa sytuacji ekonomicznej i społecznej Uczestników oraz niwelowanie problemów rynku pracy na obszarze objętym projektem;
 • podniesienie/ nabycie/ rozszerzenie kompetencji Uczestników Projektu potrzebnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • promowanie i rozwój przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej;
 • wzrost aktywności zawodowej i umacnianie postaw przedsiębiorczych wśród Uczestników Projektu.

Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego, tj. zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.

Planowane formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowe dla 80 Uczestników Projektu - szkolenie pt. „Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej”, szkolenia grupowe przeciętnie 8-12 osób w grupie, dostosowane do potrzeb Uczestników. Szkolenie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności oraz prowadzi do nabycia kompetencji. Szkolenie zawierające zagadnienia administracyjne i prawne, dotyczące reklamy i promocji, podstawowych informacji o zarządzaniu oraz zrównoważonym rozwoju w wymiarze 60 godzin na osobę.
 • wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 Uczestników Projektu w kwocie 23 050,00 zł - na podstawie zawartej umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej zostanie udzielone wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej. Działalność gospodarcza rejestrowana przez Uczestników nie wcześniej niż po złożeniu biznesplanu; wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonym we wpisie do CEIDG lub KRS i po podpisaniu umowy. Obowiązek faktycznego prowadzenia działalności przez wymagany okres 12 miesięcy, minimum dwukrotna kontrola u każdego Uczestnika polega na sprawdzeniu m.in. czy jest prowadzona księgowość działalności, dokonywane są rozliczenia z ZUS i US, zawierane są umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają realizowanie sprzedaży. Wsparcie udzielane jest jako pomoc de minimis.
 • wsparcie pomostowe finansowe dla 70 Uczestników Projektu w maksymalnej wysokości 2 450,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy – wypłata dokonywana na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, przez 12 miesięcy (wniosek o wsparcie pomostowe składany razem z wnioskiem o przyznanie wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej), wypłata wsparcia pomostowego w formie finansowej na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków w kwocie netto (bez podatku VAT). W ramach wsparcia pomostowego nie mogą być finansowane wydatki, na które została przyznana bezzwrotna dotacja. Rozliczanie otrzymanego wsparcia na podstawie zestawień poniesionych wydatków sporządzonych w oparciu o dokumenty księgowe składanych co trzy miesiące. Wsparcie udzielane jako pomoc de minimis, podlega dyskontowaniu. Wsparcie wypłacane będzie miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem