motyw projekt7.3 gotowi niep

Szanowni Państwo,

Zarząd firmy STAWIL Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2021 r. zmianie ulega adres siedziby firmy STAWIL Sp. z o.o. z adresu ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów na adres al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.

 

Zmieniamy się dla Państwa!

 

Nowe biuro projektu znajdować się będzie na V piętrze budynku „Centrum 2000”:

CENTRUM 2000.jpg

Dookoła budynku znajduje się duży darmowy parking dla naszych Klientów/Beneficjentów.

Budynek posiada windę oraz udogodnienia umożliwiające łatwy dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz jest dobrze skomunikowany z Miastem Rzeszów.

Jednocześnie informujemy, iż od 1 grudnia 2021 r. stara lokalizacja biura (Langiewicza 29) nie będzie dostępna.

W związku z powyższym Biuro Projektu również zmienia swój adres na adres Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.

Adresy mailowe, numery telefonów pozostają bez zmian.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do nowej lokalizacji biura!

Informujemy, że odbiór weksla wraz z deklaracją wekslową będzie możliwy po całkowitym rozliczeniu otrzymanego wsparcia tj. po zatwierdzeniu przez WUP w Rzeszowie wniosku o płatność obejmującego sprawozdanie z prowadzenia przez Państwa działalności i przedstawieniu pełnej dokumentacji.

Informujemy, iż ostatnie zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego obejmuje okres od 27.07.2021 r. do dnia, w którym upływa 12 miesięcy prowadzenia działalności. Jeżeli działalność została rozpoczęta np. 10.10.2020 r. to zestawienie będzie do 09.10.2021 r.

Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 7 350,00 zł netto (3 x 2 450,00 zł).

Uzupełnione, wydrukowane i podpisane zestawienie należy dostarczyć do Biura Projektu zgodnie z zapisami zawartej Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego § 5 OBOWIĄZKI KONTROLNE pkt 2 "Rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik Projektu dokonuje 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Rozliczenie jest składane do 10 dni kalendarzowych od zamknięcia okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy = 3 miesiące liczone od dnia otrzymania pierwszej transzy wsparcia pomostowego)." Zestawienie można składać osobiście lub podać przez kogoś lub przesłać pocztą tradycyjną.

Prosimy zwrócić uwagę aby wydruk był czytelny i nic nie zostało ucięte. W wierszach należy zawijać tekst jeżeli jest ucięty/ niewidoczny oraz można rozszerzać wiersze.

Prosimy nie rozszerzać kolumn i drukować tabelkę w pionie. 

W przypadku składek ZUS poszczególne kolumny należy uzupełnić następująco:

* Rodzaj wydatku - ZUS oraz proszę dopisać za jaki miesiąc np. ZUS za 05.2021.

* Nr dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - identyfikator deklaracji,

* Data wystawienia dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - data wypełnienia,

* Numer księgowy lub ewidencyjny - w przypadku ZUS ZZA składki zdrowotnej się nie księguję, więc należy wpisać nie dotyczy, natomiast w przypadku ZUS ZUA można składki społeczne uwzględniać w zeznaniu rocznym lub księgować co miesiąc do Księgi Przychodów i Rozchodów i wtedy należy uzupełnić numer księgowy,

* Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto - są to te same kwoty, jest to wartość zapłaconych składek,

* w tym VAT oraz stawka VAT - należy wpisać „nie dotyczy”,

* Kwota wydatków kwalifikowalnych - kwota, którą można zaliczyć do wsparcia pomostowego w przypadku ZUS tj. kwota składek.

PRZYKŁAD dotyczący wydatków kwalifikowalnych innych niż ZUS: Jeżeli na FV jest kwota 10 000,00 zł netto i w tym jest zakup sprzętu z dotacji oraz kwota przesyłki w wysokości 200,00 zł to w tabeli kwota dokumentu netto należy wskazać 10 000,00 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne to kwota 200,00 zł. 

Ważne informacje:

1. Prosimy aby wydatki wykazywane w zestawieniu były uszeregowane chronologicznie po dacie zapłaty!

2. Prosimy aby wydruk zestawienia był jednostronny.

3. W zestawieniu należy wyszczególniać kategorię kosztów wraz z wydatkami jakie zostały zakupione np. Materiały biurowe - papier, długopisy, pieczątka, segregator, zszywki. Jeżeli było zakupionych kilka różnych długopisów należy zebrać w ogólny wydatek jako „długopisy”. Tak samo w przypadku pozostałych kategorii np. Koszty administracyjne – czynsz, Koszty utrzymania samochodu firmowego – paliwo. Materiały niezbędne do wytworzenia produktu/ usługi, Materiały eksploatacyjne itd. Katalog kosztów zamieszczony jest w Umowie o udzielenie wsparcia pomostowego oraz w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

4. Jeżeli na fakturze są wydatki, które mają różne stawki VAT należy je rozdzielić na 2 osobne pozycje w zestawieniu – w takim przypadku nr dokumentu, nr księgowy, data wystawienia i data zapłaty będą takie same w przypadku tych pozycji.

5. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione składki za wpisanie np. do różnych rejestrów bądź za ubezpieczenie numerem dokumentu jest uchwała lub polisa i należy dopisać numer.

6. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione opłaty za wynajem lokalu i nie ma faktury lecz zgodnie z umową to w numerze dokumentu należy wpisać „Zgodnie z umową najmu nr … z dnia ….” i w takiej sytuacji Nr dokumentu oraz data wystawienia zawsze będą takie same.

7. W przypadku wykazywania szkoleń w zestawieniu należy dołączyć do zestawienia napisane Oświadczenie o związku wykazanego szkolenia z prowadzoną działalnością i w jakim zakresie. Takie oświadczenie może być napisane odręcznie.

8. W przypadku gdy data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż data zapłaty również do zestawienia należy dołączyć Oświadczenie czym jest spowodowana taka sytuacja.

9. Informujemy, iż do zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego wykazujemy wydatki po dacie zapłaty, nie po dacie wystawienia dokumentu.

10. Prosimy pamiętać o dołączeniu deklaracji DRA.

 

Do rozliczenia należy złożyć Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (wzór w załączeniu). Oświadczenie należy składać do każdego kolejnego rozliczenia. Numer Umowy jaki należy uzupełniać na Oświadczeniu to z końcówką WP, czyli .../G/2020/WP.

Informujemy, iż zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego obejmuje okres od 27.04.2021 do 26.07.2021 r. Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 7 350,00 zł netto (3 x 2 450,00 zł).

Uzupełnione, wydrukowane i podpisane zestawienie należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 05.08.2021 r. zgodnie z zapisami zawartej Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego § 5 OBOWIĄZKI KONTROLNE pkt 2 "Rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik Projektu dokonuje 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Rozliczenie jest składane do 10 dni kalendarzowych od zamknięcia okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy = 3 miesiące liczone od dnia otrzymania pierwszej transzy wsparcia pomostowego)." Zestawienie można składać osobiście lub podać przez kogoś lub przesłać pocztą tradycyjną.

Prosimy zwrócić uwagę aby wydruk był czytelny i nic nie zostało ucięte. W wierszach należy zawijać tekst jeżeli jest ucięty/ niewidoczny oraz można rozszerzać wiersze.

Prosimy nie rozszerzać kolumn i drukować tabelkę w pionie. 

 

W przypadku składek ZUS poszczególne kolumny należy uzupełnić następująco:

Rodzaj wydatku - ZUS oraz proszę dopisać za jaki miesiąc np. ZUS za 05.2021,

Nr dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - identyfikator deklaracji,

Data wystawienia dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - data wypełnienia,

Numer księgowy lub ewidencyjny - w przypadku ZUS ZZA składki zdrowotnej się nie księguję, więc należy wpisać nie dotyczy, natomiast w przypadku ZUS ZUA można składki społeczne uwzględniać w zeznaniu rocznym lub księgować co miesiąc do Księgi Przychodów i Rozchodów i wtedy należy uzupełnić numer księgowy,

Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto - są to te same kwoty, jest to wartość zapłaconych składek,

w tym VAT oraz stawka VAT - należy wpisać „nie dotyczy”,

Kwota wydatków kwalifikowalnych - kwota, którą można zaliczyć do wsparcia pomostowego w przypadku ZUS tj. kwota składek.

PRZYKŁAD dotyczący wydatków kwalifikowalnych innych niż ZUS: Jeżeli na FV jest kwota 10 000,00 zł netto i w tym jest zakup sprzętu z dotacji oraz kwota przesyłki w wysokości 200,00 zł to w tabeli kwota dokumentu netto należy wskazać 10 000,00 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne to kwota 200,00 zł. 

 

Ważne informacje:

1. W zestawieniu należy wyszczególniać kategorię kosztów wraz z wydatkami jakie zostały zakupione np. Materiały biurowe - papier, długopisy, pieczątka, segregator, zszywki. Jeżeli było zakupionych kilka różnych długopisów należy zebrać w ogólny wydatek jako „długopisy”. Tak samo w przypadku pozostałych kategorii np. Materiały niezbędne do wytworzenia produktu/ usługi, Materiały eksploatacyjne, koszty utrzymania samochodu firmowego itd.

2. Jeżeli na fakturze są wydatki, które mają różne stawki VAT należy je rozdzielić na 2 osobne pozycje w zestawieniu – w takim przypadku nr dokumentu, nr księgowy, data wystawienia i data zapłaty będą takie same w przypadku tych pozycji.

3. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione składki za wpisanie np. do różnych rejestrów bądź za ubezpieczenie numerem dokumentu jest uchwała lub polisa i należy dopisać numer.

4. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione opłaty za wynajem lokalu i nie ma faktury lecz zgodnie z umową to w numerze dokumentu należy wpisać „Zgodnie z umową najmu z dnia ….” i w takiej sytuacji Nr dokumentu oraz data wystawienia zawsze będą takie same.

5. W przypadku wykazywania szkoleń w zestawieniu należy dołączyć do zestawienia napisane Oświadczenie o związku wykazanego szkolenia z prowadzoną działalnością i w jakim zakresie. Takie oświadczenie może być napisane odręcznie.

6. W przypadku gdy data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż data zapłaty również do zestawienia należy dołączyć Oświadczenie czym jest spowodowana taka sytuacja.

7. Informujemy, iż do zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego wykazujemy wydatki po dacie zapłaty, nie po dacie wystawienia dokumentu.

8. Prosimy aby wydatki wykazywane w zestawieniu były uszeregowane chronologicznie po dacie zapłaty oraz wydruk zestawienia był jednostronny.

9. Zestawienie z danego okresu należy przygotować na jednym druku, wszystkie miesiące razem, a nie każdy miesiąc na osobnym zestawieniu.

 

Do rozliczenia należy złożyć Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (wzór w załączeniu). Oświadczenie należy składać do każdego kolejnego rozliczenia. Numer Umowy jaki należy uzupełniać na Oświadczeniu to z końcówką WP, czyli .../G/2020/WP.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem