motyw projekt7.3 gotowi niep

Zapraszamy do udziału w projekcie „Gotowi na własną firmę” osoby:

bezrobotne lub bierne zawodowo;

osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);

zamieszkujące województwo podkarpackie;

należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 12.05.2020 r. do dnia 25.05.2020 r. w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

W ramach prowadzonego I naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie przeciętnie 40 osób. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Na dokumenty rekrutacyjne skłądają się:

  • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
  • Formularz rekrutacyjny.

Ponadto potencjalny Uczestnik Projektu jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:

a) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

     -   zaświadczenie z PUP wskazujące na posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydane nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem Formularza rekrutacyjnego

b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

     -  oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

c) osoba bierna zawodowo:

      -   oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

d) osoba odchodząca z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):

      -   zaświadczenie wskazane w punkcie a,

      -   zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,  wydane nie później niż 1 dzień roboczy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

Sugerujemy uzupełniać Dokumenty rekrutacyjne (zwłaszcza Formularz rekrutacyjny) elektronicznie. W Formularzu rekrutacyjnym jest możliwość rozszerzania wierszy, dostosowując do uzupełnianej treści.

 

UWAGA !

Przypominamy o zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami projektowymi zwłaszcza z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zamieszczonym z zakładce Dokumenty.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność posiadania poręczyciela na etapie podpisywania umów o wsparcie finansowe.

 

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

W związku z panujacą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (2019-CoV) wszystkie zaplanowane działania w Projekcie "Gotowi na własną firmę" zostały przesunięte.

 

Wszelkie informacje związane z Projektem będą publikowane na bieżąco.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Gotowi na własną firmę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem