motyw projekt7.3 gotowi niep

1. Jaką datę mamy umieścić w biznesplanie jako planowaną datę rozpoczęcia działalności? (Rozdział I, punkt 1). Odpowiedź: 21.09.2020 r.

2. Czy dotacja jest w kwocie brutto czy netto? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacja projektową, w tym zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie § 2 pkt 18 wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 23 050,00 zł netto (bez VAT).

3. Czy do opisu doświadczenia i kwalifikacji należy dołączyć w formie załączników np: certyfikaty szkoleń, dyplomy? (Rozdział II, punkt 1). Odpowiedź: Nie jest to wymagane ale dobrowolnie można załączyć takie dokumenty.

4. Jakie załączniki należy jeszcze dołączyć do biznesplanu oprócz załącznika nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis? Odpowiedź: 

Dokumenty do złożenia zgodnie z Regulaminem:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 egzemplarz
  2. Biznesplan – w formie papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały).
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543) – załącznik numer 8 do niniejszego Regulaminu – 2 egzemplarze.
  4. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy publicznej w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu przystępuję do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeżeli dotyczy) - 2 egzemplarze
  5. Oświadczenie o wysokości otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych – zgodnie z załącznikiem numer 9 do niniejszego Regulaminu - 2 egzemplarze.
  6. Do biznesplanu można dołączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia - 2 egzemplarze.,

5. Czy będzie weryfikowana i sprawdzana informacja dotycząca zatrudnienia pracowników, jeśli w biznesplanie będzie wpis o planowanym zatrudnieniu? (Rozdział II, punkt 2). Odpowiedź: Według regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez niego pracownika w okresie do 12 miesięcy liczonych od dnia uzyskania przez Uczestnika wsparcia finansowego w ramach Projektu.

6. Czy wartość wydatku w polu "wartość jednostkowa netto" musi być podana z dokładnością czy może to być kwota określona w pewnym zakresie? (Rozdział IV, punkt 1). Odpowiedź: Należy podać konkretną kwotę.

 

Pytanie: Czy zaświadczenie o zatrudnieniu dla poręczyciela, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, może być przedłożone w formie kopii?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawani środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, §2 Formy wsparcia finansowego, pkt. 3.5 ppkt. a: zaświadczenie musi być przedłożone w oryginale.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem