motyw projekt7.3 gotowi niep

Lista odrzuconych biznesplanów, ze względu na uzyskanie mniej niż 60% punktów ogółem. Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 8 Ocena merytoryczna biznesplanu, pkt 6: „Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Uczestnika Projektu, którego biznesplan uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i w każdym z kryteriów oceny.”

Załączniki:
Pobierz plik (LISTA ODRZUCONYCH BIZNEPLANÓW.pdf)LISTA ODRZUCONYCH BIZNEPLANÓW.pdf[ ]100 kB

Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem złożonych w ramach projektu "Gotowi na własną firmę" zaplanowana jest na 11.09.2020 r., 12.09.2020 r., a także 19.09.2020 r., 20.09.2020 r. oraz 25.09.2020 r., 26.09.2020 r. i 27.09.2020 r. 

Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie papierowej wraz z biznesplanem będzie można składać w terminie od 01.09.2020 r. do 07.09.2020 r. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

Dokumenty do złożenia zgodnie z Regulaminem:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 egzemplarz
  2. Biznesplan – w formie papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał plus kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały).
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543) – załącznik numer 8 do niniejszego Regulaminu – 2 egzemplarze.
  4. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy publicznej w roku kalendarzowym w którym Uczestnik Projektu przystępuję do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeżeli dotyczy) - 2 egzemplarze.
  1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych – zgodnie z załącznikiem numer 9 do niniejszego Regulaminu - 2 egzemplarze.
  1. Do biznesplanu można dołączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia - 2 egzemplarze.

Każdy Uczestnik Projektu musi złożyć Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 1 egzemplarzu.

Każdy komplet dokumentów powinien być parafowany na każdej stronie oraz trwale spięty (zaleca się skoroszyt z perforacją).

Uczestnik Projektu składa 2 komplety dokumentów, a na każdy z nich składa się 1 egzemplarz: biznesplanu, załącznika nr 8 i załącznika nr 9.

 

Przypominamy, że we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w Biznesplanie należy wskazać kwoty:

  • W przypadku wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050,00 zł netto,
  • W przypadku wsparcia pomostowego finansowego 2 450,00 zł netto/ miesiąc, łącznie 29 400,00 zł netto.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania 52 450,00 zł netto
 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem