motyw projekt7.3 gotowi niep

Lista rezerwowa Uczestników Projektu po odwołaniu zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych, lecz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie przyznano Uczestnikom dofinansowania.

Informujemy, iż okres za jaki należy złożyć zaświadczenie o zarobkach to miesiące: wrzesień, sierpień, lipiec. 

WAŻNA INFORMACJA !

Przypominamy, że od ogłoszenia ostatecznej listy Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania środków finansowych osoby zakwalifikowane w ciągu 5 dni muszą dostarczyć obligatoryjne dokumenty niezbędne do podpisania Umów.  

Uczestnicy Projektu zobligowani są do dostarczenia do Beneficjenta wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności. Do dokumentów tych zalicza się:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS zawierający nr NIP).

 Wskazana w wydruku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej powinna być wcześniejsza lub tożsama z dniem dostarczenia do Beneficjenta wymaganych dokumentów.

 1. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i numer rachunku) - WAŻNE: nie może to być Umowa.
 2. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia przedstawiony w biznesplanie (jeżeli dotyczy).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (taki jak przy składaniu Biznesplanu lecz z zaktualizowanymi danymi – uzupełnić m.in. nazwę firmy, NIP, datę rozpoczęcia działalności).
 4. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych stanowiące załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (taki jak przy składaniu Biznesplanu).
 5. Kserokopia odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA).
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go 2 latach kalendarzowych, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jeżeli dotyczy).
 7. W przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeżeli dotyczy).
 9. Zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość Umowy dofinansowania podjęcia działalności oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) - zabezpieczenie będzie składane na miejscu w Biurze.

Dokumenty, które musi dostarczyć Poręczyciel:

1. Oświadczenie o nieposiadaniu długów według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Poręczyciela/ Poręczycieli łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości nie mniej niż 3 000,00 złotych:

a. Poręczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę

 • aktualne (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzające miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż rok licząc od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). Zaświadczenie ma obejmować okres wrzesień, sierpień, lipiec.

 WAŻNE! Na zaświadczeniu dodatkowo musi widnieć rodzaj umowy oraz okres na jaki została zawarta.

b. Poręczyciel będący emerytem

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy,
 • decyzja o przyznaniu emerytury.

W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie emerytury.

c. Poręczyciel będący rencistą

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy
 • decyzji o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości oraz okresu, na jaki została przyznana (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż rok od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego).

W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie renty zawierające informację na jaki została okres przyznana oraz ustaleniem wysokości.

 

Uczestnik Projektu oraz Poręczyciel (Poręczyciele) muszą stawić się ze swoim współmałżonkiem chyba, że posiadają rozdzielność majatkową.

 • W przypadku, gdy Uczestnik Projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w Biurze Projektu, w obecności przedstawiciela Beneficjenta Projektu.
 • Małżonek Uczestnika Projektu może być jego poręczycielem.
 • W niniejszym Projekcie każdy Poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi Projektu.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem